Wyspy Zawadowskie

Cisza, spokój, śpiew ptaków i widoki urokliwych plaż i piaszczystych łach na Wiśle. To utworzony w 1998 r. rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie.

Rezerwat utworzono aby zachować ostoję lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków, które występują na obszarze rzeki. Regularnie występuje tu aż 155 gatunków ptaków, w tym 85 gniazdujących.

Rezerwat obejmuje wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły. Położony jest w obszarze szczególnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, w strefie szczególnej ochrony ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wyspy Zawadowskie należą do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.

Wyspy Zawadowskie oazą ptactwa

Część obszaru Wysp Zawadowskich to nagi piasek i płycizny. To doskonałe miejsce do żerowania ptaków siewkowych oraz czapli siwych i białych. Pozostała część Wysp porośnięta jest lasem łęgowym i zaroślami wierzbowymi.

W łęgu dominują charakterystyczne dla doliny środkowej Wisły wierzby i topole. Występuje tu też licznie gatunek łęgowy typowy dla Ameryki: obcy europejskiej florze klon jesionolistny.

Na położonych w rezerwacie wyspach i łachach piaszczystych spotkać możemy gniazdujące mewy śmieszki, mewy siwe, pojedyncze pary mewy srebrzystej i czarnogłowej, rybitwy rzeczne i białoczelne oraz nieliczne sieweczki rzeczne i obrożne. Ptaki tworzą wielogatunkowe kolonie liczące kilkaset i więcej gniazd. Różne gatunki gnieżdżą się tu koło siebie. Ptaki w zależności od gatunku zajmują różnego typu siedliska i miejsca w kolonii.

Ważne miejsce żerowania, odpoczynku i zimowania

Rezerwat jest nie tylko doskonałym miejscem gniazdowania, ale także ważnym miejscem odpoczynku i żerowania ptaków, szczególnie w czasie wiosennych i jesiennych wędrówek. W okresie migracji można stojąc na brzegu rzeki obserwować przez lunetę kwokacze, łęczaki, samotniki i biegusy. Ptaki odpoczywają na piasku lub żerują brodząc po płyciznach. Niejednokrotnie na piaszczystych łachach widać rybołowa, który zatrzymał się tu w trakcie wędrówki, żeby pożywić się upolowaną w Wiśle rybą. Przez cały rok, jeśli rzeka nie zamarznie, w rezerwacie żerują i odpoczywają kormorany oraz czaple, najczęściej siwe i białe. Można tu także obserwować związane z wodą ssaki: bobry, wydry i norki amerykańskie.

Zimą, jeżeli rzeka nie jest zamarznięta na wodzie wokół wysp unoszą się stada nurogęsi, gągołów, bielaczki i inne gatunki ptaków, które przyleciały z dalekiej północy aby spędzić zimę na Wiśle. Na drzewach lub piasku odpoczywają bieliki, które przyciąga do rezerwatu zimowa obfitość ptactwa wodnego.

Wśród lęgowych ssaków na terenie rezerwatu obserwowano: bobry, wydry, karczowniki ziemnowodne i inne. Ponadto występuje tu wiele gatunków płazów, gadów i ryb (m.in. osiągający duże rozmiary sum europejski), a z bezkręgowców m.in. motyle paź królowej i trociniarka czerwica.

Lokalizacja Wysp Zawadowskich

Wyspy Zawadowskie leżą w południowej części Warszawy, na obszarze dzielnic Wilanów i Wawer oraz gminy Konstancin-Jeziorna i miasta Józefów.

Od strony lewego brzegu Wisły (w gm. Konstancin-Jeziorna) granica rezerwatu Wyspy Zawadowskie przebiega głównie linią brzegową, na lewym brzegu rzeki niekiedy odchodząc od niej do 20m w stronę wału przeciwpowodziowego. Rezerwat obejmuje tu również część ujściowego odcinka rzeki Jeziorki położonego w międzywalu Wisły, na terenie miejscowości Obórki. Dalej, poniżej granicy Warszawy z gminą Konstancin – Jeziorna, na terenie dzielnicy Wilanów, rezerwat obejmuje cały brzeg Wisły, aż do wału przeciwpowodziowego. Tu na terenie rezerwatu położone jest składowisko piasku należące do piaskarni Serwal. Rezerwat kończy się między Kępą Zawadowską a Zawadami w dzielnicy Wilanów.

Od strony prawego brzegu rzeki rezerwat zaczyna się w Józefowie, gdzie styka się z innym rezerwatem faunistycznym: Wyspy Świderskie. Jego granica przebiega wzdłuż starorzecza Świdra, po linii skarpy, która zamyka naturalny taras zalewowy Wisły. Granica Wysp Zawadowskich jest tu odsunięta od rzeki, aż do ul. Bysławskiej, gdzie skręca w kierunku Wisły.

Dobre miejsca obserwacyjne

Idealnym miejscem do obserwacji Wysp Zawadowskich jest oczywiście nadwiślański brzeg, Most im. Anny Jagiellonki i taras brzegowy do którego dostać się można ulicą Bysławską.

fot. PS

Udostępnij:

Przeczytaj także

1 komentarz

  1. Niestety, okolica jest terroryzowana przez niewielką firemkę z heliportem w Ciszycy, która realizuje tzw. loty widokowe. Nad całym obszarem, a szczególnie nad REZERWATEM, do którego wstępu nie mają ludzie lata bezkarnie helikopter na bardzo niskiej wysokości płosząc ptactwo i inne zwierzęta. Zasadniczo na wspomnianych wyspach nie ma mowy o ciszy dlatego zastanawiające jest kto wydał pozwolenie na działalność wzmiankowanej firmy. Myślę, że redakcja mogłaby się temu przyjrzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.