Zanieczyszczenie Kanału Wawerskiego – komunikat Urzędu Dzielnicy Wawer

Urząd Dzielnicy Wawer postanowił odnieść się do bulwersującej mieszkańców Anina i Międzylesia sprawy przedostania się nieczystości do Kanału Wawerskiego.

Kanał Wawerski, fot. Wawer News

„Po otrzymaniu w dniu 5 grudnia 2022r. zgłoszenia od mieszkańców o niepokojącym zapachu przy Kanale Wawerskim pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tut. urzędu przeprowadzili oględziny, które potwierdziły pogorszenie się stanu wody w Kanale Wawerskim”- czytamy w komunikacie na stronie wawer.um.warszawa.pl.

Jakie podjęto działania ze strony Wawra?

W komunikacie wymieniono, że:

  • przesłano informację o zdarzeniu dot. do instytucji kontrolujących oraz odpowiedzialnych za jakość wody w kanale tj. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego,
  • zlecono pracownikom urzędu codzienny monitoring stanu wody w Kanale Wawerskim,
  • wystąpiono do Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy z prośbą o kontrolę nieruchomości sąsiadujących z Kanałem Wawerskim w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe,
  • zlecono cykliczny pobór próbek wody z Kanału do badania laboratoryjnego,
  • w dniu 3 stycznia 2023r. Zarząd Dzielnicy zawiadomił Komisariat Policji Warszawa Wawer o podejrzeniu popełnienia wykroczenia dot. wykorzystywania zbiorników retencyjnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej lub z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz dot. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • w dniu 4 stycznia 2023r. wystosowano pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w m.st. Warszawie z prośbą o informację czy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców posiadających swoje nieruchomości wzdłuż Kanału Wawerskiego, przede wszystkim z uwagi na ujęcia wody pitnej oraz o możliwym szkodliwym wpływie na wody gruntowe i środowisko,
  • w dniu 4 stycznia 2023r. urząd wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w m.st. Warszawie z prośbą o ustalenie czy zanieczyszczenie wód Kanału Wawerskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz wskazanie mieszkańcom możliwych czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony ich zdrowia. Wystąpiono również z prośbą o wdrożenie badań monitoringowych prywatnych ujęć wody, przekazując wykaz ujęć wody pitnej zlokalizowanych na nieruchomościach sąsiadujących z Kanałem Wawerskim.

Urząd poinformował ponadto, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od ww. instytucji, czy przekroczone normy wody wykazane w badaniach mogą stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców posiadających swoje nieruchomości wzdłuż Kanału Wawerskiego (ujęcia wody pitnej) oraz o możliwym szkodliwym wpływie na wody gruntowe i środowisko.


4 stycznia w warszawskim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie w sprawie „Cyraneczki”. Organizatorem spotkania było Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza.

Ustalono, że do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku modernizacji oczyszczalni, a nie na skutek awarii. Obecnie najpilniejszym zadaniem oczyszczalni jest opróżnienie zbiorników retencyjnych oraz zabezpieczenie ich brzegów.

Problem pojawił się w grudniu 2022 r. gdy mieszkańcy Anina i Międzylesia poczuli fetor z kanału.

Oczyszczalnia „Cyraneczka” znajdująca się na terenie Dzielnicy Wesoła i jest obiektem prywatnym i pozostaje w zarządzie Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. „Cyraneczka” podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a skarpy i sam Kanał Wawerski – PGW „Wody Polskie”.

Od 5 grudnia trwa monitoring zarówno oczyszczalni przez WIOŚ, jak i kanału przez Wody Polskie. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń upustowych i grobli stawów retencyjnych o zagrożeniu powiadomiono także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Do tego Wody Polskie w obawie przed zarwaniem się skarp i wylaniem nieczystości do kanału, lasu i posesji w trybie przyspieszonym wyłoniły wykonawcę, który umocniłby nadwyrężone skarpy kanału.

„2 stycznia 2023 r. WIOŚ ponownie pobrał próbki do badań. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem poziom ścieków w zbiornikach retencyjnych oczyszczalni systematycznie opada, jednak dopiero ich całkowite opróżnienie zniweluje ryzyko występowania przesiąków do gruntu i wód Kanału Wawerskiego” – informują Wody Polskie. 

Kanał Wawerski to ciąg wodny mający swoje źródło w Halinowie położonym tuż na wschód od Warszawy oraz ujście w dzielnicy Wawer, w miejscu oddzielenia będącego jego przedłużeniem Kanału Nowa Ulga oraz ujścia Kanału Kawęczyńskiego przy zbiegu Trasy Siekierkowskiej i ulicy Ostrobramskiej.

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *